Vision/Kultur

Affärsvision

Visionen är mer övergripande än mål och inte alltid lika enkel att mäta. För att skapa långsiktighet och tillväxt i företaget krävs en stark vision. Affärsvisionen enar organisationen och ger alla medarbetarna en gemensam övergripande uppgift. Den uppgiften ska vara tydligt inspirerande och motiverande. Då ökar viljan att bidra till att visionen infrias. Den förstärker vi-känslan och pekar ut ”riktningen” framåt för företaget. Alla medarbetare måste ha samma bild av företagets framtid. En stark vision gör företaget starkare. Den är ett viktigt styrverktyg för företagsledningen och också ett ständigt närvarande rättesnöre hos medarbetarna.
Som en naturlig följd av ett visionsarbete inser allt fler företag fördelarna med att utveckla sin mission. Det vill säga att precisera vilken samhällsnytta man bidrar med. Ett osjälviskt beteende som gör medarbetarna stolta över företaget. Vilket är ovärderligt, inte minst för varumärket.

Exempel på tjänster

  • – Stark och motiverande vision
  • – Handlingsplan för strategierna
  • – Få visionen att “leva” i företaget
  • – Infoga missionen/samhällsnyttan, i visionen
  • – Fastställa de gemensamma värderingarna

 

Företagskultur

Skapa ökad vi-känsla genom de gemensamma värderingarna
För att företaget ska kunna nå sina mål måste de kännas rimliga. Medarbetarna måste ha förståelse och förtroende för företaget och den gemensamma värdegrunden. Värderingarna styr våra handlingar i vardagen och vägleder företaget i de beslut som fattas. Det kräver att värderingarna efterlevs av alla vilket genererar mer motiverade medarbetare och engagerade ledare. Företagskulturen med värderingarna skapar trivsel och ger en tydligare bild av ett enat och effektivt företag. Det är först när detta åstadkommits som man kan tala om ett värderingsstyrt företag. Alla är då medvetna om vad som förväntas av dem. Värderingarna är ett verktyg som ska ”leva” i företaget och stärka den interna vi-känslan. De underlättar beslutsfattandet och prioriteringen i arbetet, inte minst för ledningen.

Exempel på tjänster

  • – Fastställa företagskultur
  • – Bli värderingsstyrt företag
  • – Fastslå etiska riktlinjer
  • – Implementera/”leva” värderingarna
  • – Mer engagerade medarbetare