INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för oss på Drivkraften Kommunikation AB att du har förtroende för vår hantering av data som kan knytas till dig. Vi vill därför att du är medveten om hur hanteringen går till, att vi följer gällande lagar och regler och att hanteringen har anpassats för att leva upp till de krav som ställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen ”GDPR”.

1. ALLMÄNT

Data avser all information och alla uppgifter vi på Drivkraften Kommunikation AB samlar in och lagrar avseende hur du använder våra tjänster, för att kunna leverera vår tjänst och förbättra denna samt för att kunna ge dig erbjudanden och information som passar just dig.

2. VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Data – i det här fallet personuppgifter – är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Hit räknas bl.a. namn, adress och lokaliseringsuppgifter.
När du använder dig av våra tjänster kan följande personuppgifter komma att behandlas:

3. HUR FÅR VI DEL AV PERSONUPPGIFTERNA?

Vi får del av dina personuppgifter på olika sätt men huvudsakligen genom den information du själv väljer att tillhandahålla oss.

Vi kan också inhämta information från samarbetspartners som vi har avtal med för att kunna leverera tjänsterna till dig.

4. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Drivkraften Kommunikation AB använder dina personuppgifter för olika syften, t.ex.:

i. för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund; och
ii. för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal.

5. PÅ VILKEN GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter som Drivkraften Kommunikation AB innehar kommer att behandlas på någon av följande grunder:

I de fall dina personuppgifter behandlas för att tillgodose Drivkraften Kommunikation AB:s eller en tredje parts berättigade intresse motiveras detta av:

När vi behandlar personuppgifter med stöd av berättigat intresse har du rätt att invända mot denna behandling, se mer information nedan.

6. HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Drivkraften Kommunikation AB behandlar dina personuppgifter när du blir kund hos oss eller på uppdrag av redan befintliga kunder med vilka vi har avtal.
Drivkraften AB kan även, inom ramen för ovan angivna ändamål, komma att dela och föra över personuppgifter till tredje parter, t.ex. leverantörer av IT.
Om dina personuppgifter skulle överföras till ett land utanför EU/EES kommer detta att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning som uppställer krav på adekvat skyddsnivå.

7. HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Drivkraften Kommunikation AB kommer att spara dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för det ändamål de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamål de först samlades in för. Drivkraften Kommunikation AB kommer att radera de uppgifter som inte längre behövs men kan komma att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose krav enligt lag samt för att underhålla pågående relation till kunden.

Om du avanmäler dig från att ta del av direktmarknadsföring eller information kommer uppgifter relaterade till detta syfte att raderas.

8. DINA RÄTTIGHETER

8.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Drivkraften Kommunikation AB utför avseende dig. Om du anser att någon eller några av de personuppgifter som Drivkraften Kommunikation AB har om dig är felaktiga kan du begära att dessa rättas.

8.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 7 och Drivkraften Kommunikation AB kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lag. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt när behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

8.3 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Den personuppgiftsbehandling som Drivkraften Kommunikation AB utför med stöd av berättigat intresse anges ovan i avsnitt 5. Rätten att invända innebär att du kan hävda att den behandling
Drivkraften Kommunikation AB företar med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

8.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Drivkraften Kommunikation AB.

8.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Drivkraften Kommunikation AB i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

8.6 Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till Drivkraften Kommunikation AB har du rätt att återkalla det. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg att upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Drivkraften Kommunikation AB har rätt att behandla dina personuppgifter för.

8.7 Utövande av dina rättigheter

Vill du använda någon av dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss, se nedan avsnitt 10. En sådan begäran kommer att behandlas skyndsamt och du kommer att informeras och delges skälen för det fall din begäran inte bifalls i sin helhet.

9. BEHÖRIG MYNDIGHET

Om du är missnöjd med hur Drivkraften Kommunikation AB behandlar personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 8.7 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

10. KONTAKTUPPGIFTER

Du är välkommen att kontakta oss via e-post peter@drivkraften.se om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Drivkraften Kommunikation AB, org.nr 556418-3480, Ellen Fries Gata 9, 129 50 Hägersten, www.drivkraften.se